1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος (το «Πρόγραμμα») και της κάρτας πιστότητας «BIOS CLUB CARD» (η «Κάρτα») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «KRIVEK ΑΕ» (η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία μέσω του Προγράμματος αποσκοπεί στο να παρέχει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις, προσφορές και λοιπά προνόμια, όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω.

Με την αίτηση εγγραφής, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (οι «Όροι»), όπως εκάστοτε ισχύουν. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς το Πρόγραμμα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της Εταιρείας να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.ebios.gr. Παράλληλα με τους παρόντες Όρους ισχύουν και αποδέχεστε την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και απόκτησης της Κάρτας έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες της Εταιρείας.

Για να αιτηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την έκδοση της Κάρτας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, σε κάποιο από τα καταστήματα της Εταιρείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ως υποχρεωτικά πεδία καθώς και να αποδεχτεί του παρόντες Όρους και να συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία κατά την υποβολή της αίτησης δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για τυχόν ζημία της. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση απευθυνόμενοι σε κατάστημα υπό τα σήματα της Εταιρείας.

Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει γνώση ότι τα μέλη του Προγράμματος, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτα δύναται να ακυρώσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις Κάρτες.

  1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας.

Ο κάτοχος της Κάρτας με αγορές από τα καταστήματα υπό τα σήματα της Εταιρείας συγκεντρώνει πόντους, και συγκεκριμένα για κάθε τρία ευρώ (3€) αγορών κερδίζει ένα (1) πόντο. Οι πόντοι που κερδίζει ο κάτοχος της Κάρτας σε κάθε αγορά, αλλά και οι συνολικοί πόντοι, αναγράφονται στην οικεία ταμειακή απόδειξη. Με τη συγκέντρωση 200 πόντων, η Εταιρεία ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του επιταγή εξαργύρωσης αξίας έξι ευρώ (6€) και με τη συγκέντρωση 400 πόντων, η Εταιρεία ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του αντίστοιχη επιταγή εξαργύρωσης αξίας δώδεκα ευρώ (12€). Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία με προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο μπορεί να τροποποιεί τόσο το ποσό της αξίας της επιταγής εξαργύρωσης όσο και τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την έκδοση αυτής. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν λήγουν παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας αυτοί χάνονται.

Η επιταγή εξαργύρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενες αγορές και μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής, σε κατάστημα υπό τα σήματα της Εταιρείας για αγορά προϊόντων ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της επιταγής εξαργύρωσης, ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της Εταιρείας.

Η επιταγή εξαργύρωσης εκδίδεται βάσει του αριθμού της Κάρτας και παραδίδεται στον κομιστή αυτής, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό παραστατικό. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας ούτε κατά την έκδοση και παράδοση της επιταγής εξαργύρωσης ούτε κατά την προσκόμιση αυτής προς χρήση. Για το λόγο αυτό δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη έναντι παντός τρίτου.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και της επιταγής εξαργύρωσης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή/παράνομη χρήση αυτής. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της επιταγής εξαργύρωσης που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης.

Οι κάτοχοι της Κάρτας μπορούν να αποκτούν και άλλα προνόμια με βάση την εμπορική πολιτική της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, κληρώσεις κλπ.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Eταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, που της γνωστοποιούνται με την αίτηση χορήγησης της Κάρτας, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στα πλαίσια της ειδικής συναίνεσης του κάθε πελάτη, που παρέχεται με την αίτηση για τη χορήγηση της Κάρτας.

Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας, τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου της θα διαγράφονται από το αρχείο μας, εντός 30 ημερών, εκτός αν συντρέχει νόμιμος λόγος διατήρησής τους για μεγαλύτερο διάστημα.

  1. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος και ακύρωση των Καρτών με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελή παροχή της Εταιρείας και δεν φέρει καμία ευθύνη για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης.

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης Κάρτας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία.

Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί την ακύρωση της Κάρτας ή/και έκδοση νέας Κάρτας απευθυνόμενος σε κατάστημα υπό τα σήματα της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ισότοπο (site) της Εταιρείας ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής και για το λόγο αυτό κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των όρων: 1/7/2022